Klauzula informacyjna RODO (angielski)

Na podstawie art 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) zwanego dalej "RODO" informuję , iż:

1.  Niniejsza informacja dotyczy podmiotów, współpracujących z Przedsiębiorstwo Produkcyjne PAGUM B. Papież i wspólnicy spółka jawna, będących osobami fizycznymi ,pracownikami i współpracownikami.

2.  Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjne PAGUM B. Papież i wspólnicy spółka jawna, z siedzibą w: Borek Szlachecki 250, 32-050 Skawina. NIP: 679-000-38-45, REGON: 350017937, KRS: 0000082033, telefon: +48 12 276 24 40.

3.  Kontakt z Administratorem Ochrony Danych jest możliwy e-mailowo: Andrzej Papież e-mail: an.papiez@pagum.com.pl.

4.  Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit.b) lub f) RODO w celu realizacji łączącej strony umowy wykonywanych zleceń. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez upoważnionych pracowników, współpracowników, podwykonawców lub innych podmiotów zaangażowanych w proces realizacji umowy lub zlecenia, oraz przez podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5.  Państwa dane osobowe wynikające z zawarcia i realizacji umowy lub odrębnego zlecenia, będą przechowywane przez okres nie dłuższy , niż jest to niezbędne do celów, dla których dane są przetwarzane, a w szczególności przez okres przewidziany dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, przez okres przedawnienia roszczeń lub do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych.

6.  Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a ponadto prawo do przenoszenia danych, tzn. do otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

7.  Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

8.  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia realizacji umowy lub zlecenia.

9.  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Informacje i zgoda na otrzymanie newslettera i przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Produkcyjne PAGUM B. Papież i wspólnicy spółka jawna, z siedzibą w: Borek Szlachecki 250, 32-050 Skawina. NIP: 679-000-38-45, REGON: 350017937, KRS: 0000082033, telefon: +48 12 276 24 40 w celu otrzymywania informacji handlowych, o których mowa w art. 10 ustawy z dn. 18 lipca 2002 o Świadczeniu usług drogą elektroniczną, przesyłanych przez Przedsiębiorstwo Produkcyjne PAGUM B. Papież i wspólnicy spółka jawna drogą elektroniczną.

Zgoda na otrzymywanie newslettera nie jest obowiązkowa. W każdej chwili może Pani / Pan również zrezygnować z jego otrzymywania.

Regulamin korzystania z oferty katalogu.

Tu wpisz treść regulaminu - jeśli jest wymagany, jeśli nie usuń tą treść ....